Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Sportcenter Balance

Artikel 1:
Activiteiten bij Sportcenter Balance vinden allen plaats op eigen risico en kosten van enig ongeval of letsel worden geheel door de deelnemer zelf gedragen. De deelnemer is er zich van bewust dat beoefenen van bepaalde takken van sport risico’s met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele (vervolg)schade die ten gevolge van deelname aan Sportcenter Balance activiteiten kan ontstaan voor eigen risico’s neemt. Tevens zal de deelnemer Sportcenter Balance vrijwaren voor aanspraken van derden. Sportcenter Balance neemt verder geen enkele verantwoording voor verlies/diefstal van meegebrachte kleding, waardezaken en geld.

ARTIKEL 2:
De maandelijkse bijdrage wordt steeds vooraf ontvangen en wordt alleen via automatische incasso geïnd. Contributie wordt maandelijks vooruit geïncasseerd omstreeks de 23e van de maand. Als deelnemer weet ik dat ik in geen geval aanspraak kan maken op restitutie van het abonnementsgeld.
Indien betaling zoals aangegeven achterwege blijft, kan Sportcenter Balance een incassobureau inschakelen. Dit bureau zal contact onderhouden met de deelnemer. Deze kosten zullen in rekening worden gebracht van de deelnemer.

ARTIKEL 3:
Duur van het contract: Het lidmaatschap geldt voor de duur van 1 jaar indien de deelnemer 16 jaar of ouder is bij een regulier abonnement.
Bij deelnemers jonger dan 16 jaar gelden dezelfde voorwaarden, doch gedurende het eerste jaar geldt geen jaarcontract, maar geldt er een opzegtermijn van één volle kalendermaand bij een regulier abonnement.
Bij acties en aanbiedingen geldt het lidmaatschap voor de duur van 1 jaar, ongeacht de leeftijd van de deelnemer.
Indien het lidmaatschap niet uiterlijk 1 maand voor aflooptermijn van het jaarcontract schriftelijk is opgezegd, wordt het lidmaatschap stilzwijgend verlengd. Na het eerste jaar geldt er een opzegtermijn van 1 volle kalendermaand.
Opzegging is alleen schriftelijk mogelijk, elke andere vorm van opzegging (b.v. intrekking van machtiging) is niet geldig. De machtiging stopt automatisch bij geldige opzeggingen.

ARTIKEL 4:
Het contract kan tussentijds alleen worden bevroren bij: ziekte of blessures die langer dan 2 maanden duren,
zwangerschap, gedurende 4 maanden, te weten 2 maanden voor de bevalling en twee maanden na de bevalling.
Om het contract te bevriezen dient een doktersverklaring te worden overlegd. De afloopdatum van het jaarcontract wordt hiermee opgeschoven met het aantal maanden dat het contract bevroren is.

ARTIKEL 5:
Het jaarcontract kan niet tussentijds worden ontbonden. Uitzonderingen hierop zijn echter: :Bij verhuizing verder dan 20 km. Hiervoor dient een bewijs te worden overlegd.
Bij ziekte en of blessure zonder zicht op genezing en of herstel welk sporten onmogelijk maakt. Hiervoor dient een doktersverklaring te worden overlegd.

ARTIKEL 6:
Het lidmaatschap is door deelnemers niet overdraagbaar aan derden.

ARTIKEL 7:
Openingstijden en groepslesprogramma worden vastgesteld door Sportcenter Balance. Deze kunnen door Sportcenter Balance wenselijk worden aangepast zonder dat dit kan leiden tot vermindering of teruggave van lidmaatschapsbijdrage of een voortijdige ontbinding van looptijd van een abonnement.

ARTIKEL 8:
De persoonlijke gegevens van de leden zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van Sportcenter Balance gebruikt. Deze gegevens worden nooit aan derden, anders dan aan direct samenwerkende partijen met Sportcenter Balance,  ter beschikking gesteld.

ARTIKEL 9:
Sportcenter Balance behoudt zich het recht voor om de deelnemer de toegang te ontzeggen wanneer de deelnemer ongeoorloofd en/of onverantwoord gedrag vertoont. Indien Sportcenter Balance het toepassen van deze regel nodig acht kan Sportcenter Balance dit eenzijdig beslissen en valt hierover niet te discussiëren.

ARTIKEL 10:
Verder is op deze overeenkomst het Nederlands recht van toepassing.

Deelnemer verklaart door het tekenen van de overeenkomst kennis te hebben genomen van inhoud, de strekking te begrijpen en te aanvaarden van de algemene voorwaarden en huisregels.

Meer weten?

Onze gespecialiseerde medewerkers helpen u graag verder!